Erfahrung in folgenden Programmiersprachen
Basic
C
C++
Clipper
dBase
Java, JavaScript
Pascal
Zusätzlich Erfahrung in ASP-Programmierung (MS-SQL-Server, IIS, ASP)
Datenbank-Erfahrungen
Access
BDE
DAO/ADO
MS SQL Server
mySQL
ODBC
SQL
xBase
Betriebssystem/Netzwerkerfahrungen
Dos
MS-DOS
Novell
OS/2
Unix/Linux
Windows 3.x, 9x, NT, W2K, XP, 2003, Active-Directory
Microsoft Backoffice, Novell 5.0 - Netzwerke, Lotus-Notes-Server